Про організацію

 Міжнародна громадська організація „Всенародний контроль та захист” (скорочено – МГО „ВКЗ”, англійською мовою – International public organization „All People’s control and protection”) зареєстрована Міністерством юстиції України (наказ від 23.04. 2010 року №3337) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України: „Про об’єднання громадян”, „Про планування і забудову території”, „Про аварійно-рятувальні служби”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, інших нормативно-правових актів та Статуту.

     Діяльність Організації поширюється на територію України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Молдови. Також діяльність Організації може поширюватися на територію інших країн, де будуть створені її філії або представництва.

Метою діяльності МГО „ВКЗ” є сприяння захисту життєво важливих інтересів суспільства у сферах:

1. Будівництва. 

2. Комунального господарства.

3. Екології та охорони навколишнього природного середовища. 

  Міжнародна громадська організація „Всенародний контроль та захист” має свої осередки у більшості областях країни. Міжнародна громадська організація „Всенародний контроль та захист” готова співпрацювати з іншими Організаціями, щоб надавати свої пропозиції та заходи для ефективного втілення в реальність Державних програм розвитку України та поповнення Державного бюджету. Саме вони забезпечать миттєве реагування на негативні зміни у державних та суспільних процесах, які будуть ґрунтуватися на науковому прогнозі та об’єктивній оцінці подій, використовуючи свій науковий потенціал та професійний досвід.

СТАТУТ МІЖНАРОДНОЇГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«  Всенародний контроль та захист »

1. Загальні положення

1. Міжнародна громадська організація «Всенародний контроль та захист» (далі за текстом – Організація) є міжнародною громадською організацією, що об’єднує громадян України та іноземних громадян, які виявили бажання працювати для реалізації статутної мети та завдань Організації.

2. Назва Організації: 

Українською мовою – Міжнародна громадська організація «Всенародний контроль та захист », скорочено – МГО « ВКЗ»;

Російською мовою – Международная общественная организация «Всенародный контроль и защита », скорочено – МОО « ВКЗ»;

Англійською мовою –  International public organization “All People’s control and protection”.

3. Організація є неприбутковою громадською організацією, створеною відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян». 

4. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України , Законів України: «Про об`єднання громадян», «Про планування і забудову території», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про охорону навколишнього природного середовища», інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

5. Діяльність Організації базується на засадах добровільності, гласності, законності виборності всіх її керівних органів, рівності її членів.

6. Діяльність Організації поширюється на територію України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Молдови. Діяльність Організації може поширюватись на територію інших країн, де будуть створені її філії або представництва.

7. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має право набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати учасником цивільно-правових відносин, захищати свої права та законні інтереси своїх членів в органах державної влади в т.ч. суді та органах місцевого самоврядування, недержавних установах та організаціях.

8. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, внутрішньо статутну форму, символіку та інші атрибути, зразки яких затверджуються Радою Управління. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

9. Організація утворюється i діє з міжнародним статусом. 

10. Організація у встановленому законом порядку створює свої місцеві осередки в Україні, філії та представництва – за кордоном. 

11. Місцезнаходження Організації: 02156, Україна, м. Київ, вул. Братиславська, 14 б.

2. Мета, завдання, напрями діяльності Організації

2.1. Головною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних  інтересів своїх членів; сприяння захисту життєво важливих інтересів суспільства в сфері будівництва, комунального господарства, поліпшенню екологічної ситуації, реалізації соціально значущих ініціатив громадян у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2.2. Завданнями Організації є : 

• сприяння реалізації ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки;

• сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запровадженню дієвих механізмів демократичного цивільного контролю та збір і аналіз технічної характеристики об`єктів  житлового та нежитлового фонду;

• сприяння вирішенню проблем енергетичної, продовольчої, інформаційної, гуманітарної, екологічної безпеки;

• участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

• сприяння ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших техногенних катастроф і стихійних лих;

• сприяння забезпеченню техногенної, екологічної і пожежної безпеки;

• сприяння забезпеченню безпеки на будівництві та припиненню самочинних робіт, 

• сприяння в прийняті економічно доцільних та ефективних регуляторних актів  та проведення моніторингу;

• сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості; участь у відновленні прав членів Організації в разі їх порушення; 

• сприяння захисту законних інтересів громадян та їх сімей, що постраждали внаслідок техногенних катастроф та стихійних  лих;

• співпраця з органами державної влади для досягнення виконання  державних  програм розвитку і забезпечення контрою в сфері будівництва, комунального господарства та екологічної безпеки ;

• сприяння розробці та реалізації програм правового та соціального захисту населення, надання членам Організації практичної, організаційної, методичної, довідково-аналітичної та іншої допомоги; 

• здійснення у межах встановлених чинним законодавством демократичного цивільного контролю за станом  збереження ,утилізації та захоронення високотоксичних та побутових відходів ;

• сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної політики у сфері будівництва та екологічної безпеки;

• вивчення потреб членів Організації; участь у проведенні громадського моніторингу, створення відповідної інформаційної бази для користування членам Організації;

• сприяння проведенню аналізу та узагальненню результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, 

• сприяння у розробці та подання відповідним органам державної влади пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил;

• сприяння розгляду справ, пов’язаних з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів чи споруд, пов`язаних з  недодержанням державних стандартів, норм і правил під час  проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд;

• повідомлення органів прокуратури, органів дізнання і органів досудового слідства про діяння, в яких вбачаються ознаки правопорушень, звертатися до суду про припинення таких діянь.

• сприяння збору, систематизації та аналітичній обробці, архівації інформації про виникнення надзвичайних ситуацій;

• здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів у сфері будівництва та екологічної безпеки;

• сприяння здійсненню громадського пожежного нагляду населених пунктів і об`єктів, сприяти здійсненню органами виконавчої влади заходів, пов`язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а також діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони.

• сприяє вжиттю заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародних стандартів засобів і способів проведення контролю в сфері будівництва, містобудування та архітектури;

• надання відповідним органам виконавчої влади інформації щодо будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, державним стандартам, нормам і правилам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів або проводяться без дозволу на їх виконання та внесення відповідних пропозицій;

• надання органам ліцензування інформації щодо суб`єктів господарювання, які допускають порушення вимог законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів, 

•  прийняття участі у  наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

• сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації своїх членів в будівельній галузі та у сфері екології;

• сприяння підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях (надання інформації про профілактичні заходи, тощо);

• сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на державну стратегію попередження ліквідації надзвичайних ситуацій та безпечного використання промислової продукції  або безпечної експлуатації будівель і споруд.

• одержує, в порядку встановленому чинним законодавством, від органів  державної влади та органів місцевого самоврядування  інформацію,   необхідну для реалізації своєї мети і завдань та отримувати інформацію про технічний стан і технічну інформацію про об’єкти жилого та нежилого призначення.

• виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

•   взаємодіє та співпрацює з органами державної влади, в тому числі, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами як на території України так і за її межами;

• вносить пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань діяльності Організації;

• засновує засоби масової інформації;

• засновує підприємства, створює установи та організації, необхідні для виконання статутних цілей Організації;

• співпрацює з Кабінетом Міністрів України та галузевими міністерствами, зокрема, у встановленому законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (громадських, дорадчих, консультативних );

• підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає угоди, приймає участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України;

• організовує та бере участь в проведенні (на громадських засадах) наукових досліджень, конференцій, семінарів, зборів, та інших заходів з питань діяльності Організації, що не суперечать чинному законодавству України та відповідають статутним завданням;

• допомагає у створенні сприятливих умов для членів Організації у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань;

• сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, головна мета яких надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзвичайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам;

• приймає участь у проведенні експертиз щодо виникнення та подолання надзвичайних ситуацій з залученням незалежних висококваліфікованих фахівців;

• вивчає та сприяє використанню досвіду закордонних держав щодо створення та впровадження нових технологій у будівництві та сфері екології;

• встановлює та розвиває співробітництво із закордонними державними та недержавними організаціями, благодійними організаціями, екологічними рухами, тощо;

• представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та недержавних органах;

• розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

• сприяє розробці, придбанню та впровадженню прогресивних технологій;

• проводить організаційні та практичні заходи по організації та проведенню навчальних заходів, зборів, тренувань, семінарів, конференцій, лекцій, комплексних учбових заходів, стажування (у т. ч. за кордоном) членів Організації;

• створює на території України свої місцеві осередки, які діють на основі своїх положень та цього статуту;

• налагоджує зв’язки з громадськістю, в тому числі міжнародною з метою взаємодії, обміну інформацією, досвідом, технологіями тощо, а також підтримки мети діяльності та завдань Організації;

3. Права Організації

3.1. Для здійснення статутних цілей та завдань, Організація в установленому законом порядку користується правом:

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; 

– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах; 

– проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації); 

– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні; 

– отримувати гуманітарну допомогу;

– створювати установи та організації; 

– одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, для реалізації своїх цілей і завдань; 

– вносити свої пропозиції до органів державної влади; 

– розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; 

– сприяти розвитку видавничої справи; 

– засновувати засоби масової інформації та видавництва;

– популяризувати своє ім’я (назву, символіку);

– засновувати ЗМІ;

– засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей та завдань.

– використовувати транспортні засоби  оздобленні символікою організації.

4. Члени Організації, їх права та обов’язки.

4.1. Членство в Організації індивідуальне, в її діяльності можуть брати участь також колективні члени, якими є колективи юридичних осіб (підприємств, установ, організацій).

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути особи, які досягли 18 років, є громадянами України, іноземними громадянами або особами без громадянства, які підтримують мету і завдання Організації, визнають цей Статут.

4.3. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які підтримують, мету, завдання Організації, визнають цей Статут. Колективні члени реалізують свої права через своїх представників.

4.4. Прийняття та вихід індивідуальних членів здійснюється за рішенням Ради Управління Організації на підставі письмової заяви.

4.5. Прийняття та вихід колективних членів здійснюється Радою Управління Організації на підставі поданої заяви та рішення колективу юридичної особи.

4.6. Індивідуальні та колективні члени Організації мають рівні права та обов’язки.

4.7. Члени Організації мають право:

– голосу при вирішені всіх питань діяльності Організації;

– отримувати вичерпну інформацію про її діяльність;

– брати участь у всіх заходах, які проводить Організація;

– обирати і бути обраним до керівних органів Організації;

– брати участь у діяльності інших об’єднань громадян без згоди Організації;

– вільно виходити з Організації у будь-який час.

4.8. Члени Організації зобов’язані:

– дотримуватися вимог цього Статуту;

– виконувати взяті на себе зобов’язання по відношенню до Організації;

– сприяти Організації при реалізації нею своєї статутної діяльності.

4.9. Виключення членів Організації здійснюється рішенням Ради Управління у разі  невиконання членом Організації  вимог цього Статуту.

Рішення про виключення може бути оскаржене до З’їзду Організації.

5.Місцеві осередки

5.1. Основою Організації є її місцеві осередки. Місцеві осередки створюються за територіальним принципом не менш ніж 3 особами.

5.2. Місцеві осередки легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про їх заснування або реєстрації. 

5.3. Місцеві осередки, які легалізовані шляхом повідомлення про заснування здійснюють свою діяльність без статусу юридичної особи. Місцеві осередки, які легалізовані шляхом реєстрації набувають статус юридичної особи.

5.4. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим статутом, а якщо вони легалізовані шляхом реєстрації, то також своїми положеннями, прийнятими зборами осередку та затвердженими Радою Управління Організації.

5.5. Місцеві осередки за кордоном – філії і представництва створюються і легалізуються відповідно до законодавства тих держав на території яких вони створені.

6. Порядок утворення і діяльність статутних органів Організації та їх повноваження:

6.1. Статутними органами Організації є З’їзд Організації, Рада Управління,  Ревізійна комісія.

6.2. Вищим керівним органом Організації є З’їзд, який проводиться у разі необхідності, але не рідше як один раз на 5 років. З’їзд є правомочним при наявності 2/3 членів Організації.

6.3. З’їзд скликається Радою Управління Організації.

6.4. Позачерговий З’їзд скликається Радою Управління Організації на вимогу Ревізійної комісії, Голови Організації або 2/3 членів Організації для вирішення термінових питань, які виникають у процесі діяльності Організації. Рішення по всіх питаннях приймаються простою більшістю голосів, за виключенням питань про внесення змін та доповнень до Статуту Організації та припинення діяльності Організації, де за таке рішення повинно проголосувати 3/4 членів Організації, присутніх на З`їзді.

6.5. Виключною компетенцією Зїзду є:

– затвердження Статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього;

– обрання Голови Організації терміном на 5 років;

– обрання Ради Управління Організації та Ревізійної комісії терміном на 5 років;

– затвердження річних звітів Ради Управління, Голови Організації та Ревізійної комісії;

– реалізація права власності на майно Організації;

– прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 

6.6. У період між З’їздом вищим керівним органом Організації є Рада Управління Організації. Раду Управління очолює Голова Організації. члени  Ради Управління та Голова Організації можуть бути достроково переобрані З’їздом.

6.7. Рада Управління проводить свої засідання не рідше двох разів на рік. Засідання  Ради Управління правомочні у разі присутності більшості членів. Рішення приймаються більшістю голосів. 

6.8. Рада Управління Організації:

– виконує рішення З’їзду Організації;

– здійснює прийом у члени Організації та виключення з членів в порядку, передбаченому цим статутом;

– затверджує внутрішні документи Організації;

– приймає рішення про створення і заснування підприємств, установ і організацій, затверджує їх положення та статути;

– приймає рішення про створення філій та представництв та затверджує положення про їх діяльність;

– затверджує зразки печаток, штампів та символіки Організації;

– здійснює господарське управління коштами та майном Організації в межах повноважень, наданих З’їздом;

– затверджує кошторис витрат Організації, а також визначає умови оплати праці працівникам Організації.

6.9. Голова Організації у межах своєї компетенції:

– безпосередньо керує діяльністю Організації;

– визначає та розподіляє обов’язки серед членів Ради Управління Організації;

– без додаткового доручення діє від імені Організації в усіх установах, підприємствах і організаціях як в Україні так і за кордоном;

– укладає відповідні договори з підприємствами і організаціями;

– здійснює управління майном і коштами Організації в межах повноважень, наданих З’їздом;

– відкриває рахунки в установах банків, має право першого підпису; 

– укладає трудові договори (угоди) зі штатними працівниками Організації;

– видає накази, обов’язкові для виконання всіма штатними працівниками Організації;

– розробляє заходи, спрямовані на здійснення статутних завдань Організації;

– затверджує структуру штатного апарату Організації;

– вирішує інші питання, які не відносяться до виключної компетенції З’їзду та Ради Управління.

6.10. Під час відсутності Голови Організації, його обов’язки виконує заступник, який призначається Головою з членів Ради Управління. Об’єм повноважень заступника закріплюється відповідним дорученням.

6.11. Ревізійна Комісія. 

Ревізійна комісія обирається на З`їзді терміном на п’ять років. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації, звітує перед З`їздом  про проведені перевірки. Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та рішень З`їзду. Очолює Ревізійну комісію Голова Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводиться не рідше 1 разу на рік. Засідання РК правомочне у разі присутності більшості її членів  приймати рішення  простою більшістю голосів.

7. Майно та кошти Організації

7.1. Організація є неприбутковою.

7.2. Майно та кошти Організації формуються за рахунок:

– коштів або майна, які надходять безоплатно від засновників та членів Організації (членські внески);

– коштів або майна, які надходять у вигляді добровільних пожертвувань чи благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб, як з України, так і  з-за кордону;

– коштів або майна, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи цільових внесків на реалізацію заходів і програм;

– пасивних доходів;

– коштів або майна, які надходять Організації, від проведення основної діяльності, з урахуванням  положень підпункту 7.11.11 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

– дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Організації або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін. 

Організація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, обладнання, інвентар, майно культурно-освітнього призначення, кошти, інші цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності Організації.

7.3. Організація та створені нею підприємства та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в  органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.4. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Майно та кошти організації використовуються на виконання її статутних завдань.

8. Порядок внесення змін до статуту

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються З’їздом, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх на З’їзді членів.

8.2. Зміни до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації.

9. Припинення Організації

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її злиття, поділу, приєднання, виділення, перетворення або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

9.2. Злиття, поділ, приєднання, виділення, перетворення здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх на З’їзді членів. 

9.3. Ліквідація Організації може здійснюватись за рішенням З’їзду, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Організації,  які присутні на цих Зборах або за рішенням суду, у випадках, передбачених законодавством. Після затвердження рішення про ліквідацію Організації, орган, що прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.

9.4. У разі ліквідації Організації, її активи не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.